Κατηγορία: Examples
Εμφανίσεις: 31056
 

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Ι. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο δημιουργός της παρόντος ιστοχώρου, συναποτελούμενου από την αρχική και από τις αλληλένδετες με αυτήν ιστοσελίδες, καθώς αυτές αποτελούν πρωτότυπο πνευματικό έργο του, απολαμβάνει νομικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτές συναντώνται στο διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δικαίου.

Ειδικότερα και βάσει του νόμου 2121/1993 με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» ο δημιουργός των παρόντων ιστοσελίδων με τη δημιουργία αυτών (ως έργου) και χωρίς ανάγκη διατυπώσεων (άρθρο 6 παράγραφος 2 ν. 2121/1993) διαθέτει πνευματική ιδιοκτησία επί αυτών «που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα)» (άρθρο 1 παράγραφος 1 ν. 2121/1993).

ΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Βάσει του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 2121/1993, απαγορεύονται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δημιουργού (άρθρο 14 ν. 2121/1993) του έργου τα ακόλουθα: η οποιαδήποτε αναπαραγωγή των ιστοσελίδων ή επί μέρους περιεχομένου αυτών, όπως κειμένου, μέρους της βάσης δεδομένων, γραφικών παραστάσεων ή φωτογραφιών, η οποία υπερβαίνει τα όρια της ιδιωτικής χρήσεως (άρθρο 18 του ν. 2121/1993). Άρα απαγορεύεται η αποθήκευση στο σκληρό δίσκο ή σε άλλο τεχνικό μέσο αποθήκευσης, η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), η φόρτωση σε server, η δημιουργία deep και in-line links, η εκτύπωση και διανομή σε γραπτή μορφή, η μετάφραση ή η διανομή του περιεχομένου αυτών, η μετατροπή του συνόλου ή μέρους αυτών, η παρουσίαση στο κοινό.

Σε περίπτωση επίκλησης χωρίων των ιστοσελίδων στα πλαίσια επιστημονικού διαλόγου, δηλαδή με αποκλειστικό σκοπό την πρόοδο της επιστήμης, επισημαίνεται ότι: «Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού ..., εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή» (άρθρο 19 ν. 2121/1993).

2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ.


Ο νόμος προβλέπει τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού και τιμώρησης όσων προσβάλουν αυτή:

Ι. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

- Τιμώρηση με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 -15.000 ευρώ κατ’ άρθρο 66 του ν. 2121/1993.

ΙΙ. ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

«Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ... ο δημιουργός ... μπορεί να αξιώσει κατά περίπτωση την αναγνώριση του δικαιώματος του, την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον» (άρθρο 65 παράγραφος 1 ν. 2121/1993), δύνανται δε να απαιτηθούν από τον προσβολέα:

- Καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου χωρίς άδεια του δημιουργού ή του δικαιούχου είτε την καταβολή του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόμισε από την εκμετάλλευση αυτή.

- Καταβολή αποζημίωσης και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του δημιουργού από τον υπαίτιο προσβολέα. «Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος» (άρθρο 65 παράγραφος 2 ν. 2121/1993).

- «Το δικαστήριο καταδικάζοντας σε παράλειψη πράξης απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ υπέρ του δημιουργού ... καθώς και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων» (άρθρο 65 παράγραφος 4 ν. 2121/1993).

3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Οι πληροφορίες του ιστοχώρου (συνόλου ιστοσελίδων) www.mrbike.gr έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων. Ο δημιουργός του παρόντος ιστοχώρου δε φέρει ευθύνη για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από τα αποτελέσματα ή τις συνέπειες οποιασδήποτε προσπάθειας για χρήση ή υιοθέτηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται.

- Η προοπτική δυνητικής διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες αποτελεί επιλογή του δημιουργού του παρόντος ιστοχώρου για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών αυτού. Ο δημιουργός δε φέρει ευθύνη για τεχνικά σφάλματα ή προβλήματα ή για ανακρίβειες στο περιεχόμενο των άλλων αυτών ιστοσελίδων, καθώς η επιλογή και συνεπώς η ευθύνη της «επίσκεψης» σε αυτές ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη.

- Ο δημιουργός των παρόντων ιστοσελίδων λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. Δεδομένων των ρεαλιστικών μεγεθών, ήτοι κυρίως των εξελίξεων στην επιστήμη καθώς και με βάση την αρχή της αναλογικότητας (οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες αποτελούν πνευματικό έργο και όχι στοιχεία παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια εντολής), ο δημιουργός δε δύναται να εγγυηθεί τη συλλήβδην και εσαεί εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια των αναρτώμενων πληροφοριών ούτε την παντελή έλλειψη λαθών.

- Ο δημιουργός του ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα της κατά το δοκούν μονομερούς ανανέωσης και μετατροπής αυτών των ιστοσελίδων, κυρίως με βάση τις νεώτερες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει και την εξουσία τροποποίησης των παρόντων όρων.

- Ο δημιουργός των παρόντων ιστοσελίδων δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών από τεχνικά προβλήματα προκαλούμενα από παράνομες πράξεις τρίτων, π.χ. από υποκλοπές στοιχείων ή από διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων ή αναπαραγωγής στοιχείων αυτών.

- Η πρόσβαση στον παρόντα ιστοχώρο σημαίνει την από μέρους των επισκεπτών γνώση, κατανόηση και αναντίρρητη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων, όπως αυτοί θα ισχύουν σε έκαστη επίσκεψή τους
 

MrBike on Facebook
MrBike on Twitter

Views-of-Greece

rcdevil_mrbike-2

rcdevil_mrbike-2

Off-Road-Team

jet_ski_world